VP-3201-CE7 CR

ViewPAC Controller/Cortex-A8/CE7/8.4" LCD

  • 8.4" TFT LCD
  • Cortex-A9 1 GHz CPU
  • CE7 (Windows Embedded Compact 7)
  • Hard Real-Time Capability
  • Support eLogger HMI (free)
  • PoE (Power over Ethernet)
  • IP65 Compliant Front Panel
  • Ultra-Rugged Construction and Reliable Design
  • Operating Temperature: -10 °C ~ +60 °C

 

VP-x201-CE7 یک CE7 برپایه ViewPAC است که محاسبات، I/O و رابط اپراتور را در یک دستگاه ترکیب می کند، و راه حل کاملی را برای ادغام HMI، جمع آوری داده و کنترل در یک PAC خاص ارائه می کند. این دستگاه با یک  Cortex-A8 CPU، TFT LCD و ارتباطات متنوع شامل یک Gigabit Ethernet  دوگانه ، درگاه USB، واسط های RS-232 و RS-485 مجهز شده است. توسعه ی I/O برای استفاده ماژول های Ethernet I/O و ماژول های RS-485 I/O  در دسترس هستند. این دستگاه برای نصب دیواری طراحی شده است، قسمت جلویی پنل دارای استاندارد NEMA 4/IP65 می باشد و می تواند در برابر آب اسپری شده، رطوبت و گردو خاک زیاد مقاومت کند. همچنین برای عمل در بازه ی دمای محیطی -10°C ~ 60°C طراحی شده اند، طراحی بی نظیر اطمینان بالایی را به قسمت های بدون حرکت ارائه می کند.

Windows Embedded Compact 7 یک سیستم عامل با اطمینان بالا، عملکرد بالا، hard real-time و ترکیب شونده می باشد.CE7  تجربه کاربری قوی ای و یک ارتباط منحصر به فرد با Windows PC، سرور ها، خدمات و دستگاه ها را ارائه می دهد.

Fields Value
RS-485 Ports 1
RS-232/485 Ports 1
GbE Ports 1
Operating System Win Embedded

ViewPAC Controller/Cortex-A8/CE7/8.4" LCD

1396/9/6

 

VP-x201-CE7 یک CE7 برپایه ViewPAC است که محاسبات، I/O و رابط اپراتور را در یک دستگاه ترکیب می کند، و راه حل کاملی را برای ادغام HMI، جمع آوری داده و کنترل در یک PAC خاص ارائه می کند. این دستگاه با یک  Cortex-A8 CPU، TFT LCD و ارتباطات متنوع شامل یک Gigabit Ethernet  دوگانه ، درگاه USB، واسط های RS-232 و RS-485 مجهز شده است. توسعه ی I/O برای استفاده ماژول های Ethernet I/O و ماژول های RS-485 I/O  در دسترس هستند. این دستگاه برای نصب دیواری طراحی شده است، قسمت جلویی پنل دارای استاندارد NEMA 4/IP65 می باشد و می تواند در برابر آب اسپری شده، رطوبت و گردو خاک زیاد مقاومت کند. همچنین برای عمل در بازه ی دمای محیطی -10°C ~ 60°C طراحی شده اند، طراحی بی نظیر اطمینان بالایی را به قسمت های بدون حرکت ارائه می کند.

Windows Embedded Compact 7 یک سیستم عامل با اطمینان بالا، عملکرد بالا، hard real-time و ترکیب شونده می باشد.CE7  تجربه کاربری قوی ای و یک ارتباط منحصر به فرد با Windows PC، سرور ها، خدمات و دستگاه ها را ارائه می دهد.