I-8430 CR

Controller/Intel 80188/DCON/4slots/512KB

  • Supports IPv4.
  • Supports the Ethernet or RS-232 communication interface.
  • Supports DCON communication protocol
  • Dual Bus designed to supports I-8K and I-87K series I/O modules
  • Compact I/O Expansion slot

 

I-8430 و I-8830 ، واحدهای I/O اترنت تعبیه شده با استفاده از DCON Protocol Firmware هستند. ICPDAS، انواعی از ماژول های  I/Oاز قبیل ماژول های ورودی/خروجی آنالوگ،ورودی /خروجی دیجیتال و فرکانسی/شمارنده را فراهم کرده است که می توانند در جمع آوری داده های از راه دور و کاربردهای کنترلی برای نظارت محیطی، مدیریت برق و اتوماسیون کارخانه و غیره از طریق درگاه اترنت یا درگاه RS-232 مورد استفاده قرارگیرند.

پردازنده آن یک 8-bit 80188 (40MHz) است. جدا از تابع های اصلی(ورودی،خروجی، مقدار power on، مقدارsafe،مقدارhigh limit،مقدارlow limit) از ماژول I/O، firmware تابع های اضافی را فراهم می کند تا به ماژول های I/O در اسلات های مختلف اجازه ی ترکیب با هم دیگر را دهد. برای مثال، اگر مقدار کانال یک ماژول AI بالاتر از مقدار  high limit پیش تعریف شده باشد، یا کمتر از مقدار low limit پیش تعریف شده باشد، اطلاعات می توانند فوری به دیگر ماژول DO عبور کنند تا هشدار یا لامپ فعال شود. جعبه ابزارهای توسعه ی نرم افزار(SDK) متنوع و نسخه های نمایشی از قبیل DLL، ActiveX، Labview driver، InduSoft driver، Linux driver، OPC server و غیره فراهم شده اند.

اگر چه همه ی راه اندازه های SDK فقط از رابط درگاه COM پشتیبانی می کنند، کاربران می توانند همچنین از SDK های موجود بوسیله ی نصب VxComm Utility استفاده کنند. VxComm Utility می تواند درگاه COM مجازی را ایجاد کند تا درگاه اترنت را ترسیم کند، سپس ماژول های I/O می توانند به آسانی به  I-8430/I-8830 اضافه شوند و می توانند به سرعت داخل سیستم موجود ادغام شوند.

Fields Value
RS-232 Ports 1
RS-232/485 Ports 1
I/O Slot 4

Controller/Intel 80188/DCON/4slots/512KB

1396/9/6

 

I-8430 و I-8830 ، واحدهای I/O اترنت تعبیه شده با استفاده از DCON Protocol Firmware هستند. ICPDAS، انواعی از ماژول های  I/Oاز قبیل ماژول های ورودی/خروجی آنالوگ،ورودی /خروجی دیجیتال و فرکانسی/شمارنده را فراهم کرده است که می توانند در جمع آوری داده های از راه دور و کاربردهای کنترلی برای نظارت محیطی، مدیریت برق و اتوماسیون کارخانه و غیره از طریق درگاه اترنت یا درگاه RS-232 مورد استفاده قرارگیرند.

پردازنده آن یک 8-bit 80188 (40MHz) است. جدا از تابع های اصلی(ورودی،خروجی، مقدار power on، مقدارsafe،مقدارhigh limit،مقدارlow limit) از ماژول I/O، firmware تابع های اضافی را فراهم می کند تا به ماژول های I/O در اسلات های مختلف اجازه ی ترکیب با هم دیگر را دهد. برای مثال، اگر مقدار کانال یک ماژول AI بالاتر از مقدار  high limit پیش تعریف شده باشد، یا کمتر از مقدار low limit پیش تعریف شده باشد، اطلاعات می توانند فوری به دیگر ماژول DO عبور کنند تا هشدار یا لامپ فعال شود. جعبه ابزارهای توسعه ی نرم افزار(SDK) متنوع و نسخه های نمایشی از قبیل DLL، ActiveX، Labview driver، InduSoft driver، Linux driver، OPC server و غیره فراهم شده اند.

اگر چه همه ی راه اندازه های SDK فقط از رابط درگاه COM پشتیبانی می کنند، کاربران می توانند همچنین از SDK های موجود بوسیله ی نصب VxComm Utility استفاده کنند. VxComm Utility می تواند درگاه COM مجازی را ایجاد کند تا درگاه اترنت را ترسیم کند، سپس ماژول های I/O می توانند به آسانی به  I-8430/I-8830 اضافه شوند و می توانند به سرعت داخل سیستم موجود ادغام شوند.