XP-8346-CE6-1500 CR

Xpac Controller/LX800/CE6/ISaGRAF-Indu/3slot/1500t

 

سری های XP-8x41-CE6 نسل جدیدی از Windows CE 6.0 برپایه PAC ها هستند. آنها با یک AMD LX800 CPU (500 MHz) ، ارتباطات متنوع (VGA, USB, Ethernet, RS-232/485) و 0/3/7 I/O slots برای ماژول های I/O موازی با عملکرد بالا ( سری های high profile I-8K) و ماژول های I/O سریال (سری های high profile I-87K) مجهز شده اند.

مزیت های اجرای Windows CE 6.0 روی XPAC ، شامل توانایی hard real-time، اندازه هسته کوچک، سرعت راه اندازی بالا، مدیریت وقفه در یک سطح عمیق تر، کنترل قطعی قابل دستیابی می باشد. XPAC، همچنین توانایی اجرای نرم افزار های کنترلی بر پایه PC از قبیل Visual Basic.Net، Visual C# و غیره را دارد. این سری ، همه ی ویژگی های PLC های سنتی و PC های برپایه ویندوز را شامل می شود.

برای حفاظت از کپی نرم افزار، برنامه نویسان می توانند نرم افزاری برپایه شماره سریال سخت افزاری 64 بیتی طراحی کنند.

Fields Value
RS-232 Ports 3
RS-485 Ports 1
RS-232/485 Ports 1
LAN Ports 2
I/O Slot 3
Operating System WinCE
Installed Software ISAGRAF+INDUSOFT

XP-8346-CE6-1500 CR

Xpac Controller/LX800/CE6/ISaGRAF-Indu/3slot/1500t

1396/8/30

 

سری های XP-8x41-CE6 نسل جدیدی از Windows CE 6.0 برپایه PAC ها هستند. آنها با یک AMD LX800 CPU (500 MHz) ، ارتباطات متنوع (VGA, USB, Ethernet, RS-232/485) و 0/3/7 I/O slots برای ماژول های I/O موازی با عملکرد بالا ( سری های high profile I-8K) و ماژول های I/O سریال (سری های high profile I-87K) مجهز شده اند.

مزیت های اجرای Windows CE 6.0 روی XPAC ، شامل توانایی hard real-time، اندازه هسته کوچک، سرعت راه اندازی بالا، مدیریت وقفه در یک سطح عمیق تر، کنترل قطعی قابل دستیابی می باشد. XPAC، همچنین توانایی اجرای نرم افزار های کنترلی بر پایه PC از قبیل Visual Basic.Net، Visual C# و غیره را دارد. این سری ، همه ی ویژگی های PLC های سنتی و PC های برپایه ویندوز را شامل می شود.

برای حفاظت از کپی نرم افزار، برنامه نویسان می توانند نرم افزاری برپایه شماره سریال سخت افزاری 64 بیتی طراحی کنند.