I-7016D CR

I/O Module/DCON/2AI/Strain Gauge/4DO/1DI/LED

  • 2-channel Strain Gauge Measurement
  • High Resolution: 16-bit
  • Excitation Voltage Output: 0 ~ +10 V
  • 50 Hz Event Counter (Digital Input)
  • High/Low Alarm (Digital Output)
  • Linear Mapping Function
  • 3000 VDC Intra-module Isolation
  • Dual Watchdog
  • Wide Operating Temperature Range: -25 to +75°C

 

در محیط صنعتی، نمونه های متعددی وجود دارد که نیروها باید به یک خروجی الکتریکی قابل اندازه گیری تبدیل شوند. در بیشتر موارد، یک strain gauge (فشارسنج) یا یک load cell می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. اما سوال ایسنت، ما پس از اندازه گیری ، این اندازه گیرهای خروجی الکتریکی را چکارکنیم؟ در این وضعیت، I-7016  قطعا انتخاب اول می باشد.نه تنها می تواند ماژول، داده را از یک strain gauge (فشارسنج) یا یک load cell پردازش کند، بلکه همچنین دارای ویژگی linear mapping می باشد که می تواند به طور مستقیم برای تبدیل داده های نتیجه گیری به وزن(weight) از طریق جدول سازگار تعریف شده توسط کاربر، مورد استفاده قرار بگیرد. I-7016 فشارسنج های تمام پل (full-bridge) را پشتیبانی می کند و 2 کانال ورودی آنالوگ ، 1کانال خروجی ولتاژ تحریک، 2 کانال ورودی دیجیتال و 2 کانال خروجی دیجیتال را فراهم می کند، ماژول، یک بازه ی ورودی قابل برنامه ریزی (±15 mV, ±50 mV, ±100 mV, ±500 mV, ±1 V, and ±2.5 V) را فراهم می کند، و هر کانال ورودی آنالوگ می تواند به طور منحصر به فردی تنظیم شود. خروجی ولتاژ تحریک می تواند در بازه ی 0 ~ +10 V ، با یک راندمان راه اندازی 40 mA  باشد. کانال های خروجی دیجیتال می تواند همچنین به عنوان خروجی هشدار high/low  تنظیم شود.M-7016  از هر دو پروتکل های Modbus RTU و DCON پشتیبانی می کند، که می تواند بوسیله ی نرم افزار پیکربندی شود، و همه ی مشخصات سخت افزاری مشابه I-7016 هستند.

Fields Value
Digital Input 1
Digital Output 4
Protocol DCON

I/O Module/DCON/2AI/Strain Gauge/4DO/1DI/LED

1396/10/25

 

در محیط صنعتی، نمونه های متعددی وجود دارد که نیروها باید به یک خروجی الکتریکی قابل اندازه گیری تبدیل شوند. در بیشتر موارد، یک strain gauge (فشارسنج) یا یک load cell می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. اما سوال ایسنت، ما پس از اندازه گیری ، این اندازه گیرهای خروجی الکتریکی را چکارکنیم؟ در این وضعیت، I-7016  قطعا انتخاب اول می باشد.نه تنها می تواند ماژول، داده را از یک strain gauge (فشارسنج) یا یک load cell پردازش کند، بلکه همچنین دارای ویژگی linear mapping می باشد که می تواند به طور مستقیم برای تبدیل داده های نتیجه گیری به وزن(weight) از طریق جدول سازگار تعریف شده توسط کاربر، مورد استفاده قرار بگیرد. I-7016 فشارسنج های تمام پل (full-bridge) را پشتیبانی می کند و 2 کانال ورودی آنالوگ ، 1کانال خروجی ولتاژ تحریک، 2 کانال ورودی دیجیتال و 2 کانال خروجی دیجیتال را فراهم می کند، ماژول، یک بازه ی ورودی قابل برنامه ریزی (±15 mV, ±50 mV, ±100 mV, ±500 mV, ±1 V, and ±2.5 V) را فراهم می کند، و هر کانال ورودی آنالوگ می تواند به طور منحصر به فردی تنظیم شود. خروجی ولتاژ تحریک می تواند در بازه ی 0 ~ +10 V ، با یک راندمان راه اندازی 40 mA  باشد. کانال های خروجی دیجیتال می تواند همچنین به عنوان خروجی هشدار high/low  تنظیم شود.M-7016  از هر دو پروتکل های Modbus RTU و DCON پشتیبانی می کند، که می تواند بوسیله ی نرم افزار پیکربندی شود، و همه ی مشخصات سخت افزاری مشابه I-7016 هستند.