I-7522A CR

Converter/1 RS-485/422/2 RS-232

  • Built-in "Addressable RS-485 to RS-232 Converter" firmware
  • Support about 30 well-defined commands
  • Support Dual-Watchdog commands
  • Support Power-up value & safe value for DO
  • The firmware can real-time monitor the onboard DI and control the onboard DO according to user's requirement
  • The firmware can real-time monitor the RS-232 device and control the onboard D/O according to user's requirement
  • Watchdog timer provides fault tolerance and recovery
  • Low power consumption
  • R.O.C. Invention Patent No. 086674, No.103060, No. 132457

 

تعداد بیشماری دستگاه RS-232 در کاربردهای صنعتی موجود می باشد. امروزه متصل کردن همه ی دستگاه های RS-232 به یکدیگر برای اتوماسیون و اطلاعات یک امر مهم شده است. معمولا این دستگاه های RS-232 خیلی دور افتاده از host-PC هستند و به طور گسترده در کارخانه ها توزیع شده اند. بنابراین این خیلی ایده ی خوبی نیست تا از کارت های چند سریاله برای اتصال همه ی این دستگاه های RS-232 با یکدیگر استفاده شود. محصولات سری های I-752N می توانند برای اتصال دستگاه های RS-232 متعدد بوسیله ی شبکه یRS-485  مجزا مورد استفاده قرار بگیرند. RS-485 برای تعمیر و نگهداری آسان آن، کابل کشی ساده، پایداری، قابلیت امنیت و هزینه پایین مشهور می باشد.

ماژول های I-752N با یک 1Kb queue buffer برای دستگاه RS-232 محلی خودش مجهز شده است. همه ی داده های ورودی می توانند در queue buffer ذخیره شوند تا وقتی کهHost PC  زمان دارد تا آن را بخواند. این ویژگی ها به Host PC  اجازه می دهند تا به هزاران دستگاه RS-232 بدون هیچ گونه از دست دادن داده ای متصل شوند.

-عایق 3000V در سمت RS-485

درگاه  COM2از ماژول های I-752N، یک درگاه RS-485 عایق شده با عایق 3000V می باشد، که از دستگاه های RS-232 محلی در مقابل نویزهای گذرا که از شبکه RS-485 می آیند، حفاظت خواهد کرد.

Self-Tuner ASIC inside-

I-752N Self-Tuner ASIC وارد شده برای درگاه RS-485 می تواند به طور خودکار جهت دریافت/ارسال از شبکه ی RS-485 را تشخیص و کنترل نماید، به این معنی که هیچ نیازی به برنامه های کاربردی برای نگرانی در مورد جهت کنترل شبکه ی RS-485 وجود ندارد. فناوری پیشرفته ای که این امکان را فراهم می کند پوشش داده شده است.

- می تواند به عنوان مبدل RS-485 to RS-232 آدرس پذیر مورد استفاده قرار گیرد

بیشتر دستگاه های RS-232 از دستگاه های آدرس دهی پشتیبانی نمی کنند. سری هایI-752N  یک آدرس را به هر دستگاه RS-232 نصب شده روی یک شبکه ی RS-485  اختصاص می دهد. زمانی که Host PC یک دستور را با یک آدرس دستگاه به شبکه RS-485 می فرستد، ماژول I-752N مقصد، address field را حذف خواهد کرد، و سپس دیگر دستورات را به دستگاه های RS-232 محلی خودش انتقال می دهد. پاسخ از دستگاه های RS-232 محلی به Host PC از طریق I-752N باز گردانده خواهد شد.

- Master-type Addressable RS-485 to RS-232 Converter

محصولات ICP DAS I-752N منحصر به فرد هستند. در آن مبدل های نوع Master هستند که از R.O.C patent086674 ما استفاده می کنند، در حالی که اکثر مبدل های دیگر نوع slave هستند، که بدون یک HOST PC ،غیر مفید هستند. در کاربردهای  صنعتی واقعی، بسیاری از کاربران با مبدل های Slave-type قانع نیستند، زیرا نمی توانند با نیازهای منحصر به فرد سازگار شوند.

سری قدرتمند I-752N ، دستگاه هایRS-232  محلی ،DI و DO بدون نیاز به یک Host pc را تحلیل می کند. برای اطلاعات بیشتر در کتابچه راهنمای، به برنامه 5 ~ 9 مراجعه کنید.

- می تواند به عنوان Device Server، RS-485 به RS-232 استفاده شود

Device Server یک وسیله است که شبکه قادر می باشد هر دستگاه را با یک درگاه ارتباطی سریال فعال کند. کنترل کننده های ارتباطی هوشمند ما اجازه می دهند که این دستگاه ها به شبکه RS-485 متصل شوند، اگر کاربر می خواهد از کار Ethernet استفاده کند، او می تواند محصولات سری I-7188EN را انتخاب کند.

Fields Value
Converter Type  Serial to Serial

Converter/1 RS-485/422/2 RS-232

1396/11/7

 

تعداد بیشماری دستگاه RS-232 در کاربردهای صنعتی موجود می باشد. امروزه متصل کردن همه ی دستگاه های RS-232 به یکدیگر برای اتوماسیون و اطلاعات یک امر مهم شده است. معمولا این دستگاه های RS-232 خیلی دور افتاده از host-PC هستند و به طور گسترده در کارخانه ها توزیع شده اند. بنابراین این خیلی ایده ی خوبی نیست تا از کارت های چند سریاله برای اتصال همه ی این دستگاه های RS-232 با یکدیگر استفاده شود. محصولات سری های I-752N می توانند برای اتصال دستگاه های RS-232 متعدد بوسیله ی شبکه یRS-485  مجزا مورد استفاده قرار بگیرند. RS-485 برای تعمیر و نگهداری آسان آن، کابل کشی ساده، پایداری، قابلیت امنیت و هزینه پایین مشهور می باشد.

ماژول های I-752N با یک 1Kb queue buffer برای دستگاه RS-232 محلی خودش مجهز شده است. همه ی داده های ورودی می توانند در queue buffer ذخیره شوند تا وقتی کهHost PC  زمان دارد تا آن را بخواند. این ویژگی ها به Host PC  اجازه می دهند تا به هزاران دستگاه RS-232 بدون هیچ گونه از دست دادن داده ای متصل شوند.

-عایق 3000V در سمت RS-485

درگاه  COM2از ماژول های I-752N، یک درگاه RS-485 عایق شده با عایق 3000V می باشد، که از دستگاه های RS-232 محلی در مقابل نویزهای گذرا که از شبکه RS-485 می آیند، حفاظت خواهد کرد.

Self-Tuner ASIC inside-

I-752N Self-Tuner ASIC وارد شده برای درگاه RS-485 می تواند به طور خودکار جهت دریافت/ارسال از شبکه ی RS-485 را تشخیص و کنترل نماید، به این معنی که هیچ نیازی به برنامه های کاربردی برای نگرانی در مورد جهت کنترل شبکه ی RS-485 وجود ندارد. فناوری پیشرفته ای که این امکان را فراهم می کند پوشش داده شده است.

- می تواند به عنوان مبدل RS-485 to RS-232 آدرس پذیر مورد استفاده قرار گیرد

بیشتر دستگاه های RS-232 از دستگاه های آدرس دهی پشتیبانی نمی کنند. سری هایI-752N  یک آدرس را به هر دستگاه RS-232 نصب شده روی یک شبکه ی RS-485  اختصاص می دهد. زمانی که Host PC یک دستور را با یک آدرس دستگاه به شبکه RS-485 می فرستد، ماژول I-752N مقصد، address field را حذف خواهد کرد، و سپس دیگر دستورات را به دستگاه های RS-232 محلی خودش انتقال می دهد. پاسخ از دستگاه های RS-232 محلی به Host PC از طریق I-752N باز گردانده خواهد شد.

- Master-type Addressable RS-485 to RS-232 Converter

محصولات ICP DAS I-752N منحصر به فرد هستند. در آن مبدل های نوع Master هستند که از R.O.C patent086674 ما استفاده می کنند، در حالی که اکثر مبدل های دیگر نوع slave هستند، که بدون یک HOST PC ،غیر مفید هستند. در کاربردهای  صنعتی واقعی، بسیاری از کاربران با مبدل های Slave-type قانع نیستند، زیرا نمی توانند با نیازهای منحصر به فرد سازگار شوند.

سری قدرتمند I-752N ، دستگاه هایRS-232  محلی ،DI و DO بدون نیاز به یک Host pc را تحلیل می کند. برای اطلاعات بیشتر در کتابچه راهنمای، به برنامه 5 ~ 9 مراجعه کنید.

- می تواند به عنوان Device Server، RS-485 به RS-232 استفاده شود

Device Server یک وسیله است که شبکه قادر می باشد هر دستگاه را با یک درگاه ارتباطی سریال فعال کند. کنترل کننده های ارتباطی هوشمند ما اجازه می دهند که این دستگاه ها به شبکه RS-485 متصل شوند، اگر کاربر می خواهد از کار Ethernet استفاده کند، او می تواند محصولات سری I-7188EN را انتخاب کند.