MDC-714 CR

Data Concentrator/Modbus /1LAN/1RS-232/4RS-485

  • 1x RS-232, 4x RS-485
  • Web-based User Interface
  • Easy configuration with .CSV file
  • Support for up to 8 Modbus TCP masters
  • Great Capability of Shared Memory
  • Speed up the time for reading from a variety of devices
  • Upgrade serial devices with Ethernet communication ability

 

سری های MDC-700 ، Modbus Data Concentrator می باشند، که برای دسترسی داده از دستگاه های Modbus slave مختلف با جدول آدرس مدباس پیوسته که توسط concentrator مرتب شده اند، مورد استفاده قرار می گیرد. تا میزان 240 دستور Modbus/RTU می تواند اجرا شود تا داده را از دستگاه های Modbus slave از طریق RS-232/485 بخواند، و تا میزان 8 تا Modbus/TCP masters اجازه داده شده اند تا داده ی مورد نظر را از طریق اترنت دریافت کنند. Modbus/TCP master، به طور مستقیم داده را در MDC-700، به جای بررسی یک به یک هر دستگاه Modbus/RTU ،slave می خواند/ می نویسد. این روش نه تنها باعث می شود داده روی RS-232/485 قابل اشتراک گذاری به چندین Modbus/TCP master شود، بلکه همچنین زمان خواندن/نوشتن داده را از/به دستگاه های Modbus/RTU slave چندگانه کوتاه می کند.

ویرایش کردن دستورات Modbus/RTU برای دسترسی به Modbus RTU slaveها آسان است و با فرمت Comma Separated Values (CSV) مناسب می باشد. علاوه براین، رابط کاربری برپایه وب برای تنظیم کردنconcentrator  فراهم شده است و به طور ریموت حالت های ارتباطی Modbus RTU slave ها نظارت می شوند.

- Great Capability of Shared Memory (قابلیت بزرگ حافظه مشترک)

ماژول MDC-700 می تواند تا میزان 240 تعریف جستجو اجرا شود. و حافظه ی مشترک داخلی دارای 4 فهرست برای ذخیره ی داده AI، AO، DI و DO جستجوشده می باشد. هر فهرست می تواند تا میزان 9600 ریجستر ذخیره شود.

- Config.CSV برای سهولت کار سخت ویرایش کردن بسیاری از تعاریف

تعریف جستجوی مدباس، در فایل Config.CSV معرفی شده است. ویرایش کردن/چک کردن تعدا بسیاری از تعاریف جستجو، یک کار سخت می باشد و ممکن است فرصتی برای اشتباه داشته باشد. یک فایل فرمت CSV می تواند کار را بوسیله ی استفاده از اکسل آسان کند. علاوه براین، یک web server داخلی به کاربران اجازه می دهد فایل Config.CSV را از طریق یک کلیک موس وارد/صادر کنند.

- رابط برپایه وب برای عملیات و نمایش دادن اطلاعات ضروری

کاربران می توانند به آسانیconcentrator  را تنظیم کنند و حالت های ارتباطی را از طریق مرورگر وب نظارت کنند. آنها می توانند همچنین polling definition Config.CSV file را ویرایش کنند و فایل Config.CSV را از طریق رابط مرورگر وب وارد/صادر کنند.

Data Concentrator/Modbus /1LAN/1RS-232/4RS-485

1396/11/7

 

سری های MDC-700 ، Modbus Data Concentrator می باشند، که برای دسترسی داده از دستگاه های Modbus slave مختلف با جدول آدرس مدباس پیوسته که توسط concentrator مرتب شده اند، مورد استفاده قرار می گیرد. تا میزان 240 دستور Modbus/RTU می تواند اجرا شود تا داده را از دستگاه های Modbus slave از طریق RS-232/485 بخواند، و تا میزان 8 تا Modbus/TCP masters اجازه داده شده اند تا داده ی مورد نظر را از طریق اترنت دریافت کنند. Modbus/TCP master، به طور مستقیم داده را در MDC-700، به جای بررسی یک به یک هر دستگاه Modbus/RTU ،slave می خواند/ می نویسد. این روش نه تنها باعث می شود داده روی RS-232/485 قابل اشتراک گذاری به چندین Modbus/TCP master شود، بلکه همچنین زمان خواندن/نوشتن داده را از/به دستگاه های Modbus/RTU slave چندگانه کوتاه می کند.

ویرایش کردن دستورات Modbus/RTU برای دسترسی به Modbus RTU slaveها آسان است و با فرمت Comma Separated Values (CSV) مناسب می باشد. علاوه براین، رابط کاربری برپایه وب برای تنظیم کردنconcentrator  فراهم شده است و به طور ریموت حالت های ارتباطی Modbus RTU slave ها نظارت می شوند.

- Great Capability of Shared Memory (قابلیت بزرگ حافظه مشترک)

ماژول MDC-700 می تواند تا میزان 240 تعریف جستجو اجرا شود. و حافظه ی مشترک داخلی دارای 4 فهرست برای ذخیره ی داده AI، AO، DI و DO جستجوشده می باشد. هر فهرست می تواند تا میزان 9600 ریجستر ذخیره شود.

- Config.CSV برای سهولت کار سخت ویرایش کردن بسیاری از تعاریف

تعریف جستجوی مدباس، در فایل Config.CSV معرفی شده است. ویرایش کردن/چک کردن تعدا بسیاری از تعاریف جستجو، یک کار سخت می باشد و ممکن است فرصتی برای اشتباه داشته باشد. یک فایل فرمت CSV می تواند کار را بوسیله ی استفاده از اکسل آسان کند. علاوه براین، یک web server داخلی به کاربران اجازه می دهد فایل Config.CSV را از طریق یک کلیک موس وارد/صادر کنند.

- رابط برپایه وب برای عملیات و نمایش دادن اطلاعات ضروری

کاربران می توانند به آسانیconcentrator  را تنظیم کنند و حالت های ارتباطی را از طریق مرورگر وب نظارت کنند. آنها می توانند همچنین polling definition Config.CSV file را ویرایش کنند و فایل Config.CSV را از طریق رابط مرورگر وب وارد/صادر کنند.