MDC-711 CR

Data Concentrator/Modbus /1LAN/1RS-232/1RS-485

  • 1x RS-232, 1x RS-485
  • Web-based User Interface
  • Easy configuration with .CSV file
  • Support for up to 8 Modbus TCP masters
  • Great Capability of Shared Memory
  • Speed up the time for reading from a variety of devices
  • Upgrade serial devices with Ethernet communication ability

 

سری های MDC-700 ، Modbus Data Concentrator می باشند، که برای دسترسی داده از دستگاه های Modbus slave مختلف با جدول آدرس مدباس پیوسته که توسط concentrator مرتب شده اند، مورد استفاده قرار می گیرد. تا میزان 240 دستور Modbus/RTU می تواند اجرا شود تا داده را از دستگاه های Modbus slave از طریق RS-232/485 بخواند، و تا میزان 8 تا Modbus/TCP masters اجازه داده شده اند تا داده ی مورد نظر را از طریق اترنت دریافت کنند. Modbus/TCP master، به طور مستقیم داده را در MDC-700، به جای بررسی یک به یک هر دستگاه Modbus/RTU ،slave می خواند/ می نویسد. این روش نه تنها باعث می شود داده روی RS-232/485 قابل اشتراک گذاری به چندین Modbus/TCP master شود، بلکه همچنین زمان خواندن/نوشتن داده را از/به دستگاه های Modbus/RTU slave چندگانه کوتاه می کند.

ویرایش کردن دستورات Modbus/RTU برای دسترسی به Modbus RTU slaveها آسان است و با فرمت Comma Separated Values (CSV) مناسب می باشد. علاوه براین، رابط کاربری برپایه وب برای تنظیم کردنconcentrator  فراهم شده است و به طور ریموت حالت های ارتباطی Modbus RTU slave ها نظارت می شوند.

 

Data Concentrator/Modbus /1LAN/1RS-232/1RS-485

1396/11/7

 

سری های MDC-700 ، Modbus Data Concentrator می باشند، که برای دسترسی داده از دستگاه های Modbus slave مختلف با جدول آدرس مدباس پیوسته که توسط concentrator مرتب شده اند، مورد استفاده قرار می گیرد. تا میزان 240 دستور Modbus/RTU می تواند اجرا شود تا داده را از دستگاه های Modbus slave از طریق RS-232/485 بخواند، و تا میزان 8 تا Modbus/TCP masters اجازه داده شده اند تا داده ی مورد نظر را از طریق اترنت دریافت کنند. Modbus/TCP master، به طور مستقیم داده را در MDC-700، به جای بررسی یک به یک هر دستگاه Modbus/RTU ،slave می خواند/ می نویسد. این روش نه تنها باعث می شود داده روی RS-232/485 قابل اشتراک گذاری به چندین Modbus/TCP master شود، بلکه همچنین زمان خواندن/نوشتن داده را از/به دستگاه های Modbus/RTU slave چندگانه کوتاه می کند.

ویرایش کردن دستورات Modbus/RTU برای دسترسی به Modbus RTU slaveها آسان است و با فرمت Comma Separated Values (CSV) مناسب می باشد. علاوه براین، رابط کاربری برپایه وب برای تنظیم کردنconcentrator  فراهم شده است و به طور ریموت حالت های ارتباطی Modbus RTU slave ها نظارت می شوند.